Karakter Profili - DavayDavay7N0MISSIZZ

DavayDavay7N0MISSIZZ
Mage
82 / 2
Karus
5,451,155,267
536,032 / 0
-
50
-
110
-
60
255(+4)
0
112